Home Jazykové články

Sociolingvistika

sociolingvistikaSociolingvistika neboli sociologická lingvistika je odvětví jazykovědy, které se zabývá vztahem mezi jazykem a společnosti. Sociolingvistika je těsně spojena s jinými lingvistickými obory: psycholingvistikou a etnolingvistikou. Je nutné odlišovat sociolingvistiku od sociologie jazyka, která zkoumá roli jazyka ve společnosti.

Sociolingvistika vznikla v 1920-x letech, sociální aspekty jazyka v moderním pojetí jako jedni z prvních začali zkoumat Indiánští a japonští lingvisté ve 1930-x létech. Rozkvět sociolingvistiky se konal na konci 19 století. Prvními badateli sociolingvistiky byli Thomas Callan Hodson, který v roce 1938 popsal prameny britské sociolingvistiky. V šedesátých létech nejznámějšími badateli této vědy byli William Labov (USA) a Basil Bernstein (Velká Británie).

Použití sociolingvistiky

Sociolingvistik může například po studiu sociálních aspektů určité společnosti říci, že určité !lidové" slovo nepatří do jazyka, používaného v obchodním styku. Sociolingvisté mohou studovat gramatiku, fonetiku a slovní zásobu sociolektů. Studium forem jazyka se provádí s ohledem na řadu omezení, určující jazyk v kontextuálním prostředí. Zakladatelem sociolingvistiky je velmi často považován William Labov. Použil kvantitativní metody pro popis forem jazyka a změn, které doprovázejí jeho vývoj. Labov přispěl k formování sociolingvistiky jako vědního oboru.

Sociolingvistické proměnné

Výzkum v sociolingvistice vypadá obvykle tak, že se vezme určitý vzorek populace, prozkoumá se řeč těchto lidí, ohodnotí se naplnění sociolingvistických proměnných. Labov definuje ideální proměnné takto:
  • často se vyskytují
  • mají určitou úroveň odolnosti vůči potlačení
  • jsou nedílnou součástí větší struktury a
  • mohou být spočítány.
Fonetické proměnné obecně těmto kritérii odpovídají a proto se používají velmi často. Gramatické nebo lexikální proměnné se používají méně často. V průběhu výzkumu se například počítá, jak často se v řeči vyskytuje ráz, nebo jak často se v textech vyskytuje dvojitá negace.


Jak citovat v seznamu literatury:
LOVERMANN, Dmitriy (překl.). Sociolingvistika. ,. Lingvistická encyklopedie LINGVISTO [online]. 8/9/2009. 2009 [cit. 2019-08-25]. Dostupné z: http://lingvisto.org/cz/articles/sociolinguistics


datum publikace: 8.9.2009
zdroj: wikipedia
překlad z angličtiny: Dmitriy Lovermann