Home Ruština | ruština online

Pravopis předpon v ruském jazyce

 1. Po předponách zakončených na souhlásku se mění и v ы nejen ve výslovnosti, ale i v písemném projevu; Například:
  раз- + искать = разыскать
  пред- + идущий = предыдущий
  раз- + играть = разыграть
  и zůstává jen po předponách меж- a сверх-. Například:
  меж- + институтский = межинститутский
  сверх- + изысканный = сверхизысканный
  a po cizojazyčných předponách пан-, суб-, транс-, контр- a pod., například:
  пан- + исламизм = панисламизм
  суб- + инспектор = субинспектор
  транс- + иордания = трансиордания
  контр- + игра = контригра
 2. Po předponách zakončených souhláskou píšeme před е, ё, ю, я oddělující tvrdý znak ъ, aby tyto "měkké" samohlásky nesplynuly s předchozí souhláskou; Například:
  от- + езда = отъезд (odjezd)
  из- + ясно = изъяснить (vysvětlit)
  в- + ехать = въехать (vjet)
 3. Na začátku ruských slov se zpravidla nepíší skupiny hlásek зг-, зд-, зб, зж-; píšeme vždy: сг-, сд-, сб-, сж-; Například:
  с- + делать = сделать (udělat)
  с- + жечь = сжечь (spálit)
  с- + говорить + ся = сговориться (dohodnout se)
  Odchylkami od tohoto pravidla jsou slova здесь, здание, здоровый se svými odvozeninami.
 4. Předpony из-, низ-, воз-, вз-, раз-, роз-, без-, чрез-, через- se před znělými souhláskami píší se з-, před neznělými se -с-; Například:
  разбить - распилить
  низвергнуть - нисходить
  избить - испортить
 5. Předpona роз-/рос- je na rozdíl od раз-/рас- vždy přízvučná; Například:
  роспись - расписка
  розвальни - развалиться
 6. České předponě od- odpovídá v ruštině от-;
  отправить (odeslat)
  отбросить (odhodit)
 7. Všimněte si předpony наи-. Na rozdíl od češtiny v ní píšeme и (nikoli й); Například:
  наивысший (nejvyšší)


datum publikace: 18.2.2016