Home Ruština | ruština online

Přechodníky v ruštině

Přechodníky vyjadřují dějový obsah jako okolnostní určení, například:

Он говорил и улыбался. → Он говорил, улыбаясь.

Z větné úlohy přechodníků vyplývá, že mohou nabývat - a některé tvary také nabyly - povahy příslovečné:

Я люблю читать лёжа. - Rád si čtu vleže.
Он работает стоя. - Pracuje vestoje.
Несколько минут мы стояли молча. - Několik minut jsme stáli mlčky.

Přechodník přítomný

Přechodníky přítomné se tvoří od kmene přítomného sloves nedokonavých, mají koncovku -я/-а a jsou na rozdíl od češtiny neměnné, například:

делая - dělaje, dělajíc, dělajíce
работая - Pracuje vestoje.
Несколько минут мы стояли молча. - Několik minut jsme stáli mlčky.

Tvary přechodníku přítomného od sloves dokonavých se významem neliší od tvarů přechodníku minulého. Běžně se užívá v podstatě jen tvarů придя, войдя, дойдя (předponových dokonavých od slovesa идти), v literatuře, zvláště starší, najdeme podobných tvarů více, především od sloves II. časování.

Přechodník přítomný se netvoří od sloves v tvarech přítomných jednoslabičných (бьёт, трёт, жмёт, ...), dále od sloves vzoru печёт. Většinou se vyhýbáme tvarům přechodníku přítomného od sloves I. časování se změnou kmenové souhlásky (od sloves se změnou з → ж, с → ш se netvoří nikdy).

Přechodník minulý

Přechodníky minulé se tvoří od kmene minulého sloves především dokonavých příponami: -в, -вши, -ши. Příponou -шиse tvoří přechodníky minulé od sloves, která mají minulý kmen na souhlásku (jsou to slovesa, která mají minulý čas bez přípony a slovesa typu заведёт - завёл:

принесёт - принёс, принёсшиpřinese - přinesl, přines/přinesši
привезёт - привёз, привёзшиpřiveze - přivezl, přivez/přivezši
напечёт - напёк, напёкшиnapeče - napekl, napek/napekši
заведёт - завёл, завёдшиzavede - zavedl, zaved/zavedši

Odchylně pak:

украдёт - украл, украв(ши)ukradne - ukradl, ukradnuv/ukradnuvši
упадёт - упал, упав(ши)spadne - spadl, spadnuv/spadnuvši
сядет - сел, сев(ши)sedne - sedl, senduv/sednuvši

Ostatní slovesa mají příponu -в nebo -вши, zvratná pravidlem -вшись:

прочитает - прочитал, прочитав(ши)pročte - pročetl/pročetši
вскрикнет - вскрикнул, вскрикнув(ши)vykřikl - vykřiknuv/vykřiknuvši
потренируется - потренировался, потренировавшисьzatrénoval si - zatrénovav si/zatrénovavši siJak citovat v seznamu literatury:
LOVERMANN, Dmitriy. Přechodníky v ruštině. ,. Jazyková encyklopedie LINGVISTO: Ruština online [online]. 2020 [cit. ]. Dostupné z: http://lingvisto.org/cz/russian/prechodniky_v_rustine

datum publikace: 24.1.2020
Publikoval: Dmitriy Lovermann