Home Ruština | ruština online

Paralelní text: Vzdělání

Образование — по законодательству РФ — целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения обучающимся гражданином установленных государством образовательных уровнейVzdělávání - dle legislativy RF - cílený proces vychovávání a vzdělání v zájmu člověka, společnosti, státu, doprovázený konstatací dosažení vzdělávajícím občanem předepsaných státem úrovní vzdělání.
Уровень общего и специального образования обуславливается требованиями производства, состоянием науки, техники и культуры, а также общественными отношениями.Úroveň obecného a speciálního vzdělání je stanovená na základě požadavků z výroby, stavu vědy, techniky a kultury a také společenskými vztahy.
Образование — социальный институт, выполняющий функции подготовки и включения индивида в различные сферы жизнедеятельности общества, приобщения его к культуре.Vzdělání - sociální institut, vykonávající funkce přípravy a zapojení individua do rozličných sfér života společnosti a vštěpení pochopení pro kulturu.
В широком смысле слова, образование — процесс или продукт «…формирования ума, характера или физических способностей личности…V obecném slova smyslu vzdělání je proces nebo produkt "..formování rozumu, charakteru nebo fyzických schopností osobnosti...
В техническом смысле образование — это процесс, посредством которого общество через школы, колледжи, университеты и другие институты целенаправленно передает свое культурное наследие — накопленное знание, ценности и навыки — от одного поколения другому».V technickém slova smyslu vzdělání je proces, prostřednictvím kterého společnosti pomocí škol, collegů, univerzit a institutů cílevědomě předává své kulturní dědictví — shromážděné znalosti, hodnoty a dovednosti — od jedné generace k té druhé."
В обыденном понимании образование кроме всего прочего подразумевает и, в основном, ограничено обучением учеников учителем.Ve všedním životě vzdělání kromě jiného předpokládá a je také velmi omezeno učením žáků učitelem.
Оно может состоять в обучении чтению, письму, математике, истории и другим наукам.Může se spočívat v učení čtení, písmu, matematice, dějepisu a jiným vědách.
Преподаватели по узким специальностям, таким как астрофизика, право или зоология, могут обучать только данному предмету, обычно в университетах и других ВУЗахVyučující úzkých specializací, jako astrofyzika, právo nebo zoologie, mohou vyučovat jenom daný předmět, obvykle na univerzitách a jiných vysokých školách.
Существует также преподавание профессиональных навыков, например, вожденияExistuje také výuka profesionálních dovedností, například, řízení.
Кроме образования в специальных учреждениях существует также самообразование, например, через Интернет, чтение, посещение музеев или личный опыт.Kromě vzdělání ve specializovaných ústavech, existuje také sebevzdělání, například, přes internet, četbu, návštěvy muzeí nebo osobní zkušenosti.

zdroj: Wiki