Home Чешский язык

Параллельные тексты: "Языковой конфликт".

Jazykový konfliktЯзыковой конфликт
Herzl a mnozí sionisté pokládali za nemožné, aby byla v Palestině znovu oživena hebrejština.Герцель и многие сионисты считали невозможным, чтобы был в Палестине снова оживлён иврит.
Bylo pro ně například nepředstavitelné, že by si v hebrejštině mohli koupit jízdenku.Для них было, например, невообразимо купить себе на иврите билет.
Člověk jako Ben Jehuda, který doma hovořil výhradně hebrejsky, byl v Herzlově době považován za podivína.Человек, как Бен Егуда, который говорил дома исключительно на иврите, во времена Герцеля считался чудаком.
Přesto mnoho židů právě v Palestině hovořilo hebrejsky a hebrejština se postupně stala obchodním jazykem mezi španělskými a aškenázskými Židy v Jeruzalémě.Несмотря на это много евреев именно в Палестине говорило на иврите, и иврит постепенно стал деловым языком между испанскими и ашкеназскими евреями в Иерусалиме.
Kromě toho byla hebrejština rozšířena i v některých zemích Orientu, kde byla považována za "svatou", ale i "kulturní" řeč.Кроме того иврит был распространён и в некоторых странах востока, где он считался "святым", но и "культурным" языком.
Východoevropští Židé hovořili jazykem jidiš a mnozí z nich jej označovali za národní jazyk židovského lidu.Восточноевропейские евреи говорили на языке идиш, и многие из них считали его национальным языком еврейского народа.
Přitom však přehlédli, že vedle jidiš existuje ještě mnoho dalších židovských dialektů.Притом, однако, они не обратили внимание на то, что наряду с идишем существует много других еврейских диалектов..
Sionisté pak začali popírat, že by jazyk původem z diaspory mohl být židovským národním jazykem.Сионисты потом начали отрицать то, что язык происходящий из диаспоры, бы мог стать еврейским национальным языком.
Achad Ha-Am prohlásil, že stáří národa se vždy rovná stáří jeho jazyka, a proto pouze hebrejština splňuje požadavek úředního a vše propojujícího jazyka židovského národa.Ахад Ха-Ам заявил, что возраст народа всегда равняется возрасту его языка, и поэтому только иврит соответствует требованию официального и всё пронизывающего языка еврейского народа.
Hebrejština se v židovských osadách stále víc prosazovala jako hovorový jazyk.Иврит в еврейских поселениях всё больше продвигался как разговорный язык.
Překládaly se do ní anebo se v ní přímo psaly i slabikáře a učebnice.Переводились на него или прямо на нём писались буквари и учебники.
Čím dál více škol zavádělo alespoň pro některé předměty hebrejštinu jako vyučovací jazyk, dokonce i takové školy, jejichž zakladatelé či zřizovatelé nepatřili k přívržencům sionismu.Всё больше школ заводило хотя бы про некоторые предметы иврит в качестве языка обучения, даже такие школы, основатели или учредители которых не принадлежали к приверженцам сионизма.
Ti nejmladší provázela hebrejština už od mateřských škol, a ti se pak stávali učiteli svým matkám a otcům.Тех самых маленьких сопровождал иврит уже с детского сада, и они потом становились учителями для своих матерей и отцов.