Home Тесты по чешскому языку

Тест №11 по чешскому языку (бизнес-речь)

Выберите подходящий по смыслу ответ:

1. Mnohaleté _____ naši společnost finančně vyčerpaly.
Пояснение: soudní pře = судебные тяжбы

2. ______ je důsledkem nízkých mezd.
Пояснение: флуктация работникв - причина низких зарплат

3. Bohužel, ve vašem případě musíte ____ všechny příjmy.
Пояснение: "К сожалению, в вашем случае вы обязаны заплатить налоги со всех ваших доходов". Глагол zdanit требует существительное в винительном падеже.

4. Řecko přijalo _____ , aby se snížil schodek rozpočtu.
Пояснение: "Греция приняла меры для экономии средств (úsporná opatření), чтобы дефицит бюджета снизился.

5. _____ se musí odevzdat do konce března.
Пояснение: Декларация о доходах = daňové přiznání

6. Dodávku náhradních dílů pro naši společnost _____ firma INTEKO.
Пояснение: обеспечивать поставку = zajišťovat dodávku

7. Čistý zisk společnosti NOVATEK vloni ____ 25 mil. Kč.
Пояснение: чистая прибыль достигла = čistý zisk dosáhl

8. Tato smlouva je _____, protože jste nesplnili podmínky.
Пояснение: "Этот договор не действителен (neplatná), потому что вы не выполнили условия".

9. Pokuta od Finančního úřadu byla navýšena _____ z prodlení kvůli opožděné platbě.
Пояснение: Штраф от налогового ведомства был увеличен на сумму мораториальных процентов (o úroky z prodlení) из-за поздней уплаты.

10. Proti tomuto soudnímu rozhodnutí plánujeme podat _____ .
Пояснение: подать апелляцию = podat odvolání.
Правильных ответов:

Успешность:дата публикации: 23.10.2015
автор: Дмитрий Ловерманн