Home Тесты по чешскому языку

Тест №29 по чешскому языку (юридическая тематика)

Выберите подходящий по смыслу ответ:

1. Účastníci se dohodli, že nájemné za ________ předmětného bytu domu činí 15.000,- Kč měsíčně.
Пояснение: .

2. Podnájemce je povinen vrátit _______ jím zaplacenou jistotu dle výše uvedeného článku smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne skončení podnájmu.
Пояснение: Из контекта понятно, что речь идёт о субаренде, поэтому субарендатор (podnájemce) возвращает деньги арендатору (nájemce). Грамматически, разумеется, подходят все варианты, но по смыслу - только один.

3. Když přijde vyúčtování záloh na služby za předchozí rok, hodně lidí se podívá jen na _______ částku a prostudování celého dokumentu _______.
Пояснение:

4. Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o roční _______ záloh.
Пояснение:

5. Podnik uskutečňující přeshraniční internetový prodej zboží nebo digitálních služeb do 10 000 EUR ročně může _______ pravidla pro DPH používaná ve své domovské zemi.
Пояснение:

6. Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů za trvání společného jmění, může _____ věřitel při výkonu rozhodnutí _______ i z toho, co je ve společném jmění.
Пояснение:

7. Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat _______ věc k dočasnému užívání.
Пояснение:

8. Vydražitel, který _______ dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby vydraženého ve zmařené dražbě.
Пояснение:

9. Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření _____ nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
Пояснение:

10. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit _______.
Пояснение:
Правильных ответов:

Успешность:дата публикации: 15.3.2020
автор: Дмитрий Ловерманн