Home Тесты по чешскому языку

Тест №31 (юридический чешский)

Выберите подходящий ответ:

1. Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do _______ poměru na funkci dělníka..
Пояснение: pracovní - трудовой.

2. Zaměstnanec má ______ na dovolenou.
Пояснение: nárok - право.

3. _____ závěť má přednost před děděním.
Пояснение: "по закону" = ze zákona.

4. Při ________ odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny koeficienty pro zrychlené odpisování.
Пояснение: zrychlené odpisování - ускоренная аммортизация

5. Daňový _______ je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhá dani.
Пояснение: daňový poplatník - налогоплательщик

6. Právní síla právních ______ závisí na tom, který státní orgán jej vydal.
Пояснение: Здесь речь идёт о юридической силе нормативных актов (právních předpisů).

7. Zaměstnanec je povinen ______ řádně s prostředky zaměstnavatele.
Пояснение:

8. Smluvní strany si pracovní smlouvu přečetly, právům a povinnostem z ní ______ porozuměly.
Пояснение:

9. Nikdo nemůže být současně členem obou _____ Parlamentu.
Пояснение:

10. Daňový ______ je osoba či firma, která odpovídá zd odvod daní vybraných od jiných osob nebo firem.
Пояснение:
Правильных ответов:

Успешность:

дата публикации: 20.4.2021
составил: Дмитрий Ловерманн