Home Ruština | ruština online

Устный перевод — ústní tlumočení

Устный перевод — это вид перевода, который был нужен всегда.Ústní tlumočení je druh překladu, který vždy byl zapotřebí.
Скорее всего, такая ситуация сохранится и в будущем.Nejspíše to bude platit i v budoucnu.
Для переводчика очень важно видеть оратора в живую или через камеру.Pro tlumočníka je důležité vidět řečníka živě nebo přes kameru.
В таком случае переводить намного проще, потому что переводчик видит мимику и жестикуляцию говорящего.V tomto případě tlumočení je jednodušší, protože tlumočník vidí mimiku a gestikulaci hovořícího.
Главная задача устного переводчика — это не только перевести фрагмент текста, но и сохранить стиль оратора.Hlavním úkolem ústního tlumočníka je nejenom přeložit fragment textu, ale i zachovat styl řečníka.
Эмоции оратора тоже играют большую роль, и переводчик должен по возможности их передать.Emoce řečníka také hrají velkou roli a tlumočník má pokud je to možné tyto emoce předat.
Обязательным требованием в устном переводе является его скорость.Povinným požadavkem v ústním překladu je jeho rychlost.
Скорость перевода должна быть примерно равна скорости оратора.Rychlost překladu se musí přibližně rovnat rychlosti, s jakou mluví řečník.
Обычно у переводчика есть возможность ознакомиться с тематикой конференции или встречи для составления тезауруса.Obvykle tlumočník má možnost se seznámit s tematikou konference nebo jednání pro vytvoření tezauru.
Тезаурус в виде списка слов помогает быстрее и точнее переводить речь оратора.Tezaurus v podobě seznamu slov pomáhá rychleji a přesněji tlumočit proslov řečníka.
Правильный выбор переводчика может положительно повлиять на скорость перевода.Správný výběr tlumočníka může pozitivně ovlivnit rychlost překladu.
Речь переводчика, который воспроизводит текст на своём родном языке, будет более связной и понятной.Řeč tlumočníka, který mluví ve své mateřštině, bude více souvislá a srozumitelná.
Каждый переводчик должен быть готов к нестандартным ситуациям.Každý tlumočník musí být připraven k nestandardním situacím.
После официальной части конференции обычно следует неформальная встреча, которая как правило ведется на более разговорном языке.Po skončení oficiální části konference obvykle začíná neformální setkání, které se zpravidla probíhá ve více hovorovém jazyce.
Переводчик должен быть готов к переводу разговорных выражений.Tlumočník musí být připraven k tlumočení hovorových výrazů.
Знание разговорной нормы иностранного языка необходимо для всех типов устных переводов.Znalost hovorové formy cizího jazyka je nezbytné pro všechny typy ústního tlumočení.
Переводчик должен знать, как себя вести, что говорить и что переводить в конфликтной ситуации.Tlumočník musí vědět, jak se chovat, co říkat a co tlumočit v konfliktní situaci.
По сравнению с письменным переводом, устный перевод стоит намного дороже.Ve srovnání s písemným překladem, ústní tlumočení stojí mnohem více.
Стоимость устного перевода определяется временем и тематикой.Cena za ústní tlumočení se určuje délkou a tematikou.